Tasques i funcions

Drets

 1. Assistir amb veu i vot, en el seu cas, a les reunions de l’Assemblea General i al Comitè Executiu en la forma establerta en aquests estatuts.
 2. Exposar a l’Assemblea i al Comitè Executiu tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectiu socials bàsics.
 3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per formar part dels òrgan de l’Associació.
 4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 5. Ésser informats de la marxa de l’Associació i el seu estat de comptes.
 6. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 7. Formar part dels grups de treball.
 8. Rebre els serveis que l’Associació ofereixi en compliment de les seves finalitats.

Deures

 1. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i contribuir al millor compliment dels objectius d’aquesta.
 3. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes anuals, ordinàries o extraordinàries, que es puguin establir.
 4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.